Wanneer een leerling ernstige en hardnekkige problemen heeft bij het leren en vlot en/of accuraat oproepen en/of toepassen van reken-/wiskundekennis, die niet worden veroorzaakt door gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs, dan is er bij hem/haar sprake van dyscalculie. Hardnekkig betekent hier dat de rekenproblemen niet voldoende verbeteren, ondanks intensieve, gespecialiseerde begeleiding.

Rekenproblemen

Rekenproblemen horen bij veel leerlingen bij het leren rekenen, omdat veel verschillende vaardigheden ontwikkeld moeten worden. Bij de meeste leerlingen verdwijnen de rekenproblemen naarmate het inzicht toeneemt. Toch blijven sommige leerlingen met rekenproblemen worstelen ondanks extra instructie over een lange tijd.

Onderzoek

Als er aanwijzingen zijn dat er sprake zou kunnen zijn van dyscalculie, dan kunnen school en ouders een diagnostisch onderzoek laten uitvoeren door een gedragsdeskundige. Er zijn verschillende aanwijzingen denkbaar, bijvoorbeeld enorm wisselende resultaten, moeite met automatiseren en/of weerzin bij het rekenen. Wat verder kan opvallen, is dat het rekenen de leerling (doordat het zo moeizaam gaat) veel energie kost: hij/zij wordt letterlijk ‘moe’ van het rekenen. Het gevolg hiervan kan zijn dat hij/zij de aandacht er niet bij kan houden. Daarnaast kan bij de leerling faalangst op rekengebied ontstaan. Als na onderzoek sprake blijkt te zijn van dyscalculie dan kan gericht hulp gezocht worden, de reeds aanwezige hulp kan aangepast worden.

Coaching/Begeleiding

Voor hulp bij dyscalculie is het belangrijk dat de ouders, de coach, de leerkracht, de Remedial Teacher en Intern Begeleider op school en zelfs de medeleerlingen goed naar de leerling luisteren. Hij/zij is degene die het beste weet wat wel en wat niet goed voelt bij het rekenen met dyscalculie. Het gaat hier om de randvoorwaarden die voor de leerling essentieel zijn om te kunnen rekenen. De coaching/begeleiding wordt dusdanig opgezet dat de leerling inzicht, rekenvaardigheid en zelfvertrouwen opbouwt. De inhoudelijke begeleiding is maatwerk, iedere leerling bereikt de rekendoelen op zijn/haar eigen manier en tempo. Iedere leerling heeft immers zijn/haar unieke mix van sterke en zwakke kanten, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Bepaalde standaardmethodes, die bij alle sommen toepasbaar zijn, geven de leerling zekerheid en vertrouwen. Van deze methodes is het essentieel dat het nut en de structuur uitgelegd wordt. Voor het maken van zowel contextsommen als meer ingewikkelde
opgaven is het belangrijk dat de leerling samen met de begeleider stap voor stap de route zoekt die hem/haar naar het antwoord leidt. De daaropvolgende stappen zijn: vastleggen, voordoen, samen doen, nadoen en herhalen met het stappenplan erbij. Dit totale pakket maakt op een gegeven moment ook lastigere opgaven herkenbaar en haalbaar. Bij de coaching en rekeninhoudelijke begeleiding worden kleine haalbare stapjes gezet en worden er successen geboekt. De spanning rondom het rekenen/wiskunde gaat omlaag, mede door het aan kunnen en mogen wenden van hulpmiddelen, om zo het zelfvertrouwen op rekengebied te vergroten. Bij Smile is de coaching bij dyscalculie verweven met de bijles rekenen en/of wiskunde. Om die reden houden wij hiervoor het bijlestarief aan.

Tarief

  • €47,50/uur
  • €36,00/3 kwartier

Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie over dyscalculie.

schrijf je nu in